BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku medeni hukukun "Borç ilişkilerini" düzenleyen en geniş dalıdır. Borçlar Hukukunun konusunu, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde(edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği ( ifayı talep edebileceği) tüm hukuki ilişkilerin kurulması, hükümleri, türleri ve sona ermesi oluşturur.

 

Bu kapsamda; her tür Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi vs.) Menkul ve Gayrimenkul Hukuku(taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), Kamulaştırma davaları, Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar, Karz, Hizmet, Vekalet, Kefalet, İstisna, Bağışlama, Haksız fiil gibi pekçok ilişki borçlar hukukunun alanına giren ilişkilerdir.

 

Hukuk büromuz müvekkillerine, borçlar hukuku kapsamındaki tüm davalarda, dava vekilliği hizmeti verdiği gibi bu  kapsama giren ve her tür hukuki ilişkilerin kurulmasına yolaçan sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve uygulanmasına yönelik danışmanlık hizmeti de vermektedir.